Dobro došli na aplikaciju Zajedno na putu!

1. Uvodne odredbe

Molimo Vas pažljivo pročitajte odredbe dokumenta “Opšti uslovi korišćenja Zajedno na putu mobilne aplikacije” (u daljem tekstu: Uslovi korištenja). Uslovima korištenja regulišu se međusobni odnosi između G-Petrol d.o.o. Sarajevo, kao vlasnika mobilne aplikacije „Zajedno na putu“ i Vas, kao korisnika iste.

Korisnik mobilne aplikacije Zajedno na putu (u daljem tekstu: Aplikacija) je imalac kartice lojalnosti Zajedno na putu koji ispunjava kriterijume predviđene ovim Uslovima korištenja Aplikacije i koji je pročitao, razumio i u potpunosti prihvatio Uslove korištenja.

1.1. Uslovi će biti povremeno ažurirani ili mijenjani nakon čega će biti objavljivani na web stranici programa Zajedno na putu (www.zajednonaputu.ba) kao i u Aplikaciji.

1.2. Prilikom izmjene ili revizije Uslova, da bi nastavio s korištenjem Aplikacije, od Korisnika će biti zahtijevana saglasnost na izmijenjene Uslove korištenja i prihvatanje istih.
1.3. Ukoliko niste saglasni sa nekim od uslova navedenim u Uslovima korištenja molimo Vas da ne koristite Zajedno na putu Aplikaciju.

1.4. Aplikacija je vlasništvo kompanije G-Petrol d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: G-Petrol).

1.5. Aplikacija je namijenjena fizičkim licima koja imaju navršenih 18 godina ili više (u daljem tekstu: Korisnici) koja koriste usluge G-Petrol-a, a članovi su programa lojalnosti Zajedno na putu.

2. Definicije

2.1. Mobilna aplikacija je aplikacija (IT rješenje) koje je napravljeno i funkcioniše na mobilnim uređajima, putem kojih Korisnik može da se uloguje, kako bi koristio Aplikaciju i koristio usluge G-Petrol-a, dostupne putem Aplikacije.

Mobilni uređaj je tehnički uređaj koji je sposoban za mobilni prenos podataka i mobilnu komunikaciju, uključujući naročito, ali ne ograničavajući se na pametne telefone, tablete i slično.

2.2. Zajedno na putu program lojalnosti je program nagrađivanja lojalnosti kupaca koji sprovodi G-Petrol, objavljen u odgovarajućem obliku na internet stranici www.zajednonaputu.ba, koji omogućava sakupljanje i trošenje bonus poena prilikom svake kupovine goriva, robe i usluga na Gazprom i NIS Petrol benzinskim stanicama.

G-petrol pruža Korisnicima mogućnost učlanjenja u program lojalnosti, online, potpuno besplatno, putem Aplikacije, bez odlaska na Benzinsku stanicu.

2.3. Virtualno članstvo je funkcionalnost u Aplikaciji putem koje korisnik može da se učlani u program lojalnosti Zajedno na putu i aktivira karticu lojalnosti Zajedno na putu, popunjavanjem Registracione forme (pristupnice) u Aplikaciji.

2.4. Aplikaciona forma je pristupnica za program lojalnosti Zajedno na putu. Popunjavanjem Aplikacione forme Korisnik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima programa lojalnosti i da je saglasan sa njihovom primjenom.

Ukoliko se u Aplikacionu formu unese broj mobilnog telefona koji već postoji u sistemu, virtualna kartica ne može biti aktivirana.

2.5. Virtualna kartica je digitalizovana kartica lojalnosti Zajedno na putu, koja omogućava Korisniku da sakuplja i koristi bonus poene putem QR koda iz Aplikacije.

Virtualna kartica ne može da se koristi kod partnera programa lojalnosti Zajedno na putu, niti može da bude platna Zajedno na putu kartica. Nije moguće koristiti je kao sredstvo plaćanja.

2.6. Usluge koje se pružaju putem Aplikacije: G-Petrol pruža Korisnicima uvid u mapu svih Gazprom i NIS Petrol benzinskih stanica, kao i uslugu korištenja filtera za lakšu pretragu. Putem Aplikacije Korisnici mogu provjeriti potrošnju u tekućem mjesecu, broj sakupljenih bonus poena, pregled svih transakcija, aktuelne promocije i pogodnosti, kao i nivo Zajedno na putu kartice. Srebro, Zlato i Platina su nivoi koje Zajedno na putu kartica može imati, što je određeno iznosom mjesečne potrošnje.

2.7. Jedna od funkcionalnosti Aplikacije jeste digitalna identifikacija kartice putem Aplikacije, bez fizičkog korišćenja kartice lojalnosti. Proces identifikacije digitalnom Zajedno na putu karticom započinje generisanjem QR koda u Aplikaciji Korisnika. Generisan QR kod sadrži enkriptovan podatak o broju Zajedno na putu kartice pri čemu je važenje QR koda pet minuta. Preduslov za pokretanje opcije digitalne kartice i generisanje QR koda jeste uspostavljena internet veza putem mobilnog telefona Korisnika. Kasir QR kod čitačem skenira QR kod sa Aplikacije i enkriptovan podatak o broju Zajedno na putu kartice šalje se kasi. Kasa vrši dekriptovanje broja Zajedno na putu kartice, ispisuje broj kartice na ekranu i prikazuje poruku o uspešno očitanom broju kartice. Nakon završene transakcije, Korisnik na mobilni telefon Push notifikacijom dobija poruku o izvršenoj transakciji.

Razlika u procesu digitalnog očitavanja Zajedno na putu kartice u odnosu na proces fizičkog očitavanja kartice je u tome što u ovom slučaju kasa dobija broj kartice lojalnosti od Aplikacije, dok u slučaju fizičkog očitavanja kartice proces identifikacije kartice završava se na terminalu.

Nakon uspešnog očitavanja digitalne kartice, proces sakupljanja/trošenja bonus poena ostaje isti kao i pri fizičkom korišćenju kartice.

3. Korištenje aplikacije

3.1. Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Apple Appstore ili Google Play prodavnici aplikacija.

Opšti uslovi korištenja za Apple Appstore su dostupni na:

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/uk/terms.html

Opšti uslovi korištenja za Google Play prodavnicu aplikacija su dostupni na:

https://play.google.com/about/play-terms/index.htm

3.2. U slučaju preuzimanja aplikacije iz Apple Appstore ili Google Play prodavnice aplikacija, Korisnik izjavljuje da je pročitao opšte uslove korištenja Apple Appstore ili Google Play prodavnice aplikacija koji su u svakom trenutku dostupni na gore navedenim linkovima, shvatio sadržaj istih i također prihvata da su navedene odredbe obavezujuće za njega/nju, naročito uključujući odredbe kojima se uređuje korištenje Apple Appstore ili Google Play prodavnice aplikacija. G-Petrol ne odgovara Korisniku za rad Google Play prodavnice ili Apple Appstore niti za bilo kakve posljedice koje nastanu ili mogu nastati iz ili u vezi sa korištenjem Google Play prodavnice ili Apple Appstore od strane korisnika.

3.3. Usluga korištenja Aplikacije se ne naplaćuje, ali može biti naplaćeno korištenje internet infrastrukture za preuzimanje Aplikacije sa Apple Appstore ili Google Play prodavnice, shodno cjenovniku provajdera usluge pristupa internetu.

3.4. Korisnik koristi Aplikaciju i internet isključivo na sopstvenu odgovornost. G-Petrol ne daje garancije i ne preuzima odgovornost za štetu koju Korisnik pretrpi prilikom korištenja servisa i programskog paketa Aplikacije i interneta. Internet je internacionalna računarska mreža koju G-Petrol ne kontroliše ni posredno ni neposredno, zbog toga ne garantuje dostupnost servisa nad kojima nema nikakvu kontrolu.

3.5. Korištenjem sadržaja ove Aplikacije Korisnik prihvata (I) sve rizike koji mogu da nastanu iz njegovog korištenja, i (II) sadržaj ove Aplikacije koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

3.6. Korisnik se obavezuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći, da niko osim njega/nje ne dođe u posjed mobilnog uređaja, kao i da niko neće neovlašćeno gledati njegov/njen lični nalog na Aplikaciji.

3.7. Sve radnje učinjene korištenjem Aplikacije smatraju se radnjama koje je napravio Korisnik.

3.8. Ukoliko Korisnik želi da prima personalizovane i ostale marketinške ponude isti mora dati prethodnu saglasnost. Za kreiranje personalizovanih ponuda, a radi prilagođavanju ponuda tom Korisniku, G-Petrol može da pristupi prethodnim transakcijama Korisnika.

3.9. Saglasnost koja je data u smislu tačke 3.8. može se opozvati u svakom momentu, a G-Petrol to mora da omogući.

3.10. G-Petrol zadržava pravo da u bilo kom trenutku izvrši bilo kakve promjene na Aplikaciji ili uslugama koje se preko nje pružaju, uključujući bez ograničenja i to da prestane da pruža neke ili sve usluge, ili da uvede neke druge usluge. G-Petrol također zadržava pravo i da u bilo kom trenutku obustavi u potpunosti rad Aplikacije. Korisnik neće imati prava na bilo kakvu naknadu u vezi sa ovim.
Promjene ovakvog karaktera bit će objavljene na web stranici programa Zajedno na putu www.gazpromnis.ba kao i u mobilnoj aplikaciji.

4. Ograničenje odgovornosti

Ovim se isključuje svaka odgovornost G-Petrol-a (I) koja na bilo koji način može nastati korištenjem Aplikacije, ili je na bilo koji način u vezi s korištenjem ove Aplikacije, (II) za bilo koje radnje Korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja Aplikacije, te za (III) bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja Aplikacije.

5. Politika privatnosti i zaštite podataka

5.1. U skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj: 49/06, 76/2011 i 89/2011  ) G-Petrol pruža Korisniku u trenutku prikupljanja tih podataka sljedeće informacije:

1. Rukovalac podataka

G-Petrol d.o.o. Sarajevo

2. Kontakt podaci

G-Petrol d.o.o. Sarajevo. Korisnički servis (0-24) 08 005 8888, adresa elektronske pošte: info@zajednonaputu.ba.

3. Podaci o ličnosti

G-Petrol se obavezuje da će poštovati privatnost Korisnika Aplikacije.

Prihvatanjem Uslova korištenja, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima korištenja Zajedno na putu mobilne aplikacije i da je saglasan/saglasna sa njihovom primjenom.

Korištenjem Aplikacije Korisnik potvrđuje da je saglasan/saglasna sa prikupljanjem i obradom dostavljenjih podataka o ličnosti, na način definisan tačkom 5. ovih Uslova korištenja.

Lični podaci koje G-Petrol obrađuje sastoje se od podataka koje su Korisnici direktno dostavili i podataka koje su Korisnici indirektno dostavili.

Podaci koje su korisnici direktno dostavili popunjavanjem aplikacione forme, prilikom podnošenja zahtjeva za Zajedno na putu karticu lojalnosti:

 • Broj mobilnog telefona koji Korisnik koristi za prijavu na Aplikaciju,
 • Broj kartice lojalnosti Zajedno na putu koji Korisnik koristi za prijavu na Aplikaciju,
 • Ime i prezime,
 • Pol,
 • Datum rođenja koji će se koristiti:
  • Prilikom segmentacije tržišta i definisanja posebnih ponuda za Korisnike određenog životnog doba,
  • Za slanje čestitki i/ili posebnih ponuda Korisniku na dan Korisnikovog rođendana,
 • E-mail adresa
 • Ulica, broj stambenog objekta, grad, poštanski broj
 • Saglasnost za obavještavanje o novitetima i sl. (Push notifikacije)
 • Saglasnost za personalizovane ponude

Podaci koje su korisnici indirektno dostavili korištenjem Zajedno na putu kartice lojalnosti:

 • Analitički podaci o korišćenju Aplikacije koje G-Petrol prikuplja u svrhu analize i optimizacije korištenja Aplikacije i korisničkog iskustva
 • Podaci o Aplikaciji i uređaju koje G-Petrol čuva na uređaju putem aplikacije koju Korisnici koriste za pristup uslugama: IP adresa Korisnika, ID korisničkog uređaja, verzija operativnog sistema korisničkog uređaja

Podaci o geolokaciji koje G-Petrol prikuplja, a odnose se na njihovu lokaciju, uključujući geografski položaj mobilnog uređaja u stvarnom vremenu. G-Petrol ne čuva podatke koji se odnose na lokaciju korisnika. Google mapa se prikazuje na početnom ekranu i pruža informaciju o najbližoj benzinskoj stanici, kao i o trenutnoj lokaciji korisnika, ukoliko je korisnik uključio opciju za lokaciju na svom mobilnom telefonu.

4. Prenos podataka o ličnosti trećim licima

G-Petrol zadržava pravo da podatke o ličnosti Korisnika proslijedi trećim licima na zahtjev Korisnika Aplikacije. Pod zahtjevom se podrazumijeva dobrovoljno apliciranje Korisnika za neku od ponuđenih komercijalnih usluga putem Aplikacije. G-Petrol garantuje da ima zaključene sporazume zajedničkih rukovaoca ili ugovore o obradi podataka o ličnosti sa drugim rukovaocima sa obrađivačima, a koji su izrađeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

5. Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije

G-Petrol korisničke podatke prenosi u TPK a.d. Vasnecova 9, Moskva, Ruska Federacija., G-Petrol se obavezuje da će sve lične podatke Korisnika čuvati i da ih neće ustupiti nijednoj drugoj kompaniji, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka(„Sl. glasnik BiH“ broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

6. Svrha i opravdani razlozi za obradu podataka o ličnosti

Svrha za obradu podataka o ličnosti:

G-Petrol koristi lične podatke za analizu potrošačkih navika Korisnika, pružanje informacija o novim proizvodima i uslugama, pružanje informacijama o akcijama. G-Petrol koristi lične podatke prilikom rješavanja reklamacija i žalbi korisnika aplikacije, u cilju upravljanja procesom reklamacija i žalbi.

a) Za slanje promotivnih i komercijalnih ponuda
G-Petrol koristi lične podatke Korisnika za slanje promotivnih i komercijalnih ponuda, kao i za personalizaciju ponude, u skladu sa potrošačkim navikama korisnika. Ovakve ponude se šalju korisnicima putem e-mail, SMS, ili Viber servisa. Korisnici se u svakom trenutku mogu odjaviti sa liste za primanje ponuda, podešavanjem na stranici Moj profil.

b) Za dijeljenje korisničkih podataka sa trećim licima
G-Petrol prvenstveno rukovodi i obrađuje podatke Korisnika koje su unijeli u aplikacionu formu prilikom učlanjenja u program lojalnosti Zajedno na putu, ali postoje slučajevi kada je neophodno podijeliti korisničke podatke sa trećim licima. To se može desiti u slučaju:

 • Prilikom promjene vlasništva nad Aplikacijom – ukoliko Aplikacija promijeni vlasnika, korisnici Aplikacije moraju biti obaviješteni da su njihovi lični podaci prenijeti u vlasništvo novog vlasnika. Novi rukovalac podacima o ličnosti korisnika mora izvršiti sve zakonom predviđene obaveze, a korisnik u slučaju promjene vlasništva može da odluči da li želi da nastavi sa korištenjem usluga Aplikacije.

Gazprom i NIS Petrol

7. Vrijeme čuvanja podataka

G-Petrol se obavezuje da čuva sve podatke o ličnosti u roku od minimalno 12 mjeseci od datuma posljednje transakcije Korisnika. Ukoliko Korisnik opozove saglasnost za obradu podataka, podaci će biti anonimizovani. Korisnik može povući saglasnost putem Aplikacije, pozivom ka Call centru na broj 08 005 8888 ili slanjem e-mail poruke na info@zajednonaputu.ba. Korisnik može opozvati saglasnost u bilo kom trenutku. Prilikom opoziva saglasnosti za obradu podataka, Korisnik je upoznat da G-Petrol ima pravo da prestane sa pružanjem usluge putem Aplikacije.

8. Prava korisnika

a) Korisnik ima pravo da u skladu sa članom 24. Zakona o zaštiti ličnih podataka od rukovaoca zahtijeva pristup podacima, pravo na ispravku brisanje i blokiranje podataka o ličnosti Korisnika u skladu sa članom 27. Zakona, kao i pravo na prigovor u vezi sa direktnim marketingom u skladu sa članom 26. Zakona

b) Korisnik ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vrijeme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka prije opoziva.

c) Korisnik ima pravo na reklamaciju. Zahtjev za reklamaciju može uputiti posredstvom Korisničkog servisa (0-24) pozivanjem besplatnog broja 08 005 8888 ili slanjem reklamacije na info@zajednonaputu.ba

9. Zaštita informacija

G-Petrol koristi tehničke i organizacione mjere zaštite u cilju zaštite podataka o ličnosti. Mjere uključuju kontrolu saobraćaja, zaštitu infrastrukture, kriptografsku zaštitu, zaštitne zidove, sisteme za pravo pristupa i slično. G-Petrol ulaže napore za konstantno održavanje i unapređenje sigurnosti. Redovno kontroliše sisteme zaštite informacija i rad Aplikacije.

Ukoliko uprkos svim preduzetim mjerama dođe do narušavanja sigurnosti podataka, G-Petrol će istog trenutka obavijestiti Korisnike i preduzeti sve mjere kako bi se umanjio negativni efekat.

Podaci koji se tiču korisničkog naloga (korisničko ime i šifra) čuvaju se u kriptovanom formatu u obliku tokena, sa odgovarajućim mjerama zaštite, u okviru Aplikacije, lokalno na telefonu.
Brisanje korisničkog naloga vrši se izborom opcije Zaboravi me. Na ovaj način Korisnik briše sve podatke koje je unio u Aplikaciju i prethodno aktivan nalog prestaje da postoji.

6. Autorska prava

6.1. Dokumenti, podaci i informacije objavljene na Aplikaciji ne smiju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe (bez izričitog pristanka G-Petrol-a) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu G-Petrol ili bilo kojoj trećoj strani.

6.2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Aplikaciji mogu da se koriste samo za individualne potrebe Korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava kao i prava trećih lica.

6.3. Sve napomene o autorskim pravima, žigovima ili drugim autorskim pravima sadržanim u Aplikaciji ne smiju se uklanjati, prekrivati ili zatamnjivati od strane Korisnika.

7. Dodatne odredbe o korištenju Aplikacije

7.1. Nije dozvoljena zloupotreba G-Petrol usluga i izvršavanje prevarnih radnji ili bilo kakvih radnji koje nisu u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine. U slučaju da dođe do izvršenja bilo koje takve radnje, G-Petrol zadržava pravo da odmah onemogući dalji pristup Aplikaciji takvom Korisniku.

7.2. Korisnik je saglasan da neće koristiti ili pokušati da koristi tuđi korisnički nalog i/ili pristupati tuđim ličnim podacima. Korisnik je saglasan da neće koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili bilo koji drugi način za otkrivanje izvornog koda Aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije.

7.3. Korisnik garantuje za tačnost podataka o ličnosti koje je dostavio G-Petrol-u.

7.4. Korištenje Aplikacije je dozvoljeno licima koja imaju navršenih 15 i više godina.

7. Završne odredbe

8.1. Ažuriranje i modifikacije Aplikacije
Ovi Opšti uslovi primjenjuju se za sve vrijeme u toku koga Korisnik koristi Aplikaciju. G-Petrol zadržava pravo da ove Opšte uslove ili bilo koji njihov dio u bilo kom trenutku izmijeni. Sve izmjene će biti objavljene u skladu sa tačkom 1.3 ovih Opštih uslova i primjenjuju se od trenutka objavljivanja.

8.2. Sudska nadležnost
Odnosi između Korisnika i G-Petrol regulisani su pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Za sve međusobne sporove koje nije moguće riješiti dogovorom nadležan je sud u Sarajevu
Hvala što koristite Zajedno na putu mobilnu aplikaciju!