G-Petrol redovno ažurira informacije na sajtu www.gazpromnis.ba. Bez obzira na to, u međuvremenu, moguće je da su se podaci promjenili. Stoga G-Petrol d.o.o. ne može preuzeti odgovornost ili garanciju za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija sa ovog web-sajta, jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornom za eventualne posljedice, koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na našem web-sajtu. Isto važi i za sve druge web-sajtove, na koje se upućuje pomoću hiperlinka. Uspostavljanje veza sa takvim web-sajtovima vrši se na sopstveni rizik. G-Petrol d.o.o. nije odgovorna za sadržaj tih web-sajtova.

Isključena je bilo kakva odgovornost G-Petrol d.o.o. (uključujući i nepažnju) za štete ili posljedične štete koje nastanu pozivanjem na sadržaj sajta ili njegovo korištenje (odnosno zbog nemogućnosti pozivanja ili korištenja).

Sve informacije dostupne na sajtu www.gazpromnis.ba isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti niti distribuirati trećim licima u komercijalne svrhe.

Materijal/sadržaj na sajtu je dostupan pod uslovima Creative Commons Autorstvo 3.0 Srbija licence i može da se koristi pod uslovom da se navede izvor informacije.