G-Petrol d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: G-Petrol), je kontrolor ličnih podataka fizičkih lica koje obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr.) i poslovnim potrebama.

G-Petrol obrađuje lične podatke u skladu sa ovom Politikom zaštite ličnih podataka – Politikom privatnosti (u daljem tekstu: Politika) i ostalim internim aktima koji regulišu pitanja zaštite ličnih podataka i privatnosti.

1. Svrha dokumenta i osnovni pojmovi

Ova Politika ima za cilj da na jasan, razumljiv i lako dostupan način pruži informacije o tome koju vrstu ličnih podataka G-Petrol prikuplja, u koju svrhu, po kom pravnom osnovu i kako se ostvaruju prava lica vezana za obradu njihovih ličnih podataka . Kako bi lica na koja se podaci odnose bila svjesna prava koja su im garantovana i načina na koji mogu da ih ostvare, potrebno je da znaju da pojedini izrazi u ovom dokumentu imaju sljedeće značenje:

 • pod obradom ličnih podatka o podrazumijeva se bilo koja radnja ili skup radnji koje se vrše nad podacima, bilo da je automatska ili ne, a posebno prikljupljanje, unošenje, organizovanje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjena, uzimanje, konsultovanje, korištenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, koje G-Petrol vrši direktno ili preko povezanih lica.
 • Lični podaci podrazumijevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili može da se utvrdi identitet lica (u daljem tekstu: lični podaci, podatak ili podatak o ličnosti).
 • Nosilac podataka je fizičko lice čiji identitet može da se ustanovi ili identifikuje, neposredno ili posredno, naročito na osnovu jedinstvenog matičnog broja te jednog ili više faktora karakterističnih za fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog licačiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane G-Petrol.

2. Oblast primjene

Politika se primjenjuje na sve podatke o ličnosti korisnika usluga, zaposlenih, angažovanih lica i ostalih lica čije podatke G-Petrol obrađuje, odnosno kojima određuje svrhu i način obrade.
Politika se primjenjuje na sve proizvode, usluge, procese i aktivnosti, u kojima G-Petrol uključuje obradu podataka o ličnosti.

Politika je prvenstveno namijenjena fizičkim licima koja popunjavaju obrasce i/ili popunjavaju zahtjeve i/ili se koriste uslugama i proizvodima G-Petrol-a (u daljem tekstu: Korisnici) i/ili su zainteresovana za usluge i proizvode (u daljem tekstu: Zainteresovana lica), zaposlenima u G-Petrol-u i licima koja su angažovana u G-Petrol-u.

Politika se ne primjenjuje na anonimizovane podatke, odnosno na podatke na osnovu kojih identitet lica nije neposredno ili posredno odrediv. Anonimizovani podatak je podatak koji je izmijenjen na način da se identitet fizičkog lica ne može odrediti niti je identitet odrediv, pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra podatkom o ličnosti.

G-Petrol obrađuje podatke o ličnosti u različite konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite svrhe, a pravni osnov za obradu, upotreba, otkrivanje i rokovi čuvanja su u skladu sa datom saglasnošću.

3. Načela obrade zaštite podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti u G-Petrol-u vrši se u skladu sa načelima obrade podataka o ličnosti kojim se obezbjeđuje zaštita prava i sloboda korisnika, zainteresovanih lica, zaposlenih, angažovanih i ostalih lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Načela obrade podataka o ličnosti kojima G-Petrol obezbeđuje prava i slobode lica na koje se podaci odnose u skladu sa Zakonom su sljedeća:

a) Zakonitost, pravičnost i transparentnost
G-Petrol obezbjeđuje zakonit, pošten i transparentan način obrade podataka o ličnosti uz pomoć sljedećih mjera:

 • jasan i pregledan način prosljeđivanja informacija licu na koje se podaci odnose o svrsi obrade, kontroloru, prijemnom organu ili trećoj strani kojoj će podaci biti dostupni, da li je zakonska obaveza dostavljanje podataka za obradu, o posljedicama u slučaju da nosilac podataka odbije da tako postupi, u kojim slučajevima nosilac podataka ima pravo da odbije da dostavi lične podatke, da li je pribavljanje ličnih podataka na dobrovoljnoj osnovi, da li postoji pravo pristupa i pravo ispravke podataka koji se na njega odnose, još u fazi prikupljanja podataka o ličnosti;
 • obrada je potrebna u cilju izvršenja ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji na zahtjev lica na koje se podaci odnose, prije zaključenja ugovora;
 • obrada se zasniva na prethodnom pristanku lica na obradu svojih podataka;
 • obrada je potrebna radi poštovanja pravnih obaveza koje G-Petrol kao kontrolor podacima o ličnosti ima (npr. prosljeđivanje podataka o ličnosti zaposlenih državnim organima po osnovu zaključenih ugovora o radu) ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja koje G-Petrol ima kao kontrolor;
 • obrada je potrebna radi ostvarivanja legitimnog interesa G-Petrol-a.

b) Ograničenje svrhe – lične podatke prikuplja za posebne, izričite i zakonite svrhe ne obrađuje na bilo koji način koji nije u skladu s tom svrhom

G-Petrol obrađuje podatke o ličnosti u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

Prije obrade podataka o ličnosti u svrhe za koje G-Petrol do sad nije obrađivao podatke o ličnosti ili za potrebe obrade već obrađivanih podataka o ličnosti u druge svrhe, G-Petrol vrši procjenu integrisane i podrazumijevane zaštite podataka o ličnosti i po potrebi izrađuje procjenu uticaja zaštite podataka o ličnosti, ukoliko je neophodna i pribavlja pristanak lica na koje se podaci odnose.

Prilikom procjene integrisane i podrazumjevane zaštite podataka o ličnosti G-Petrol procijenjuje za svaki proizvod, uslugu, proceduru i aktivnost da li je obrada podataka o ličnosti neophodna za određenu svrhu.

c) Minimalni obim podataka- obrađuje lične podatke samo u mjeri i obimu koji je neophodan da bi se ispunila određena svrha

G-Petrol u toku pribavljanja podataka o ličnosti o licu na koje se podaci odnose obrađuje samo podatke o ličnosti koji su primjereni, bitni i ograničeni za ispunjenje svrhe za koju se podaci obrađuju.

d) Tačnost- obrađuje samo autentične i tačne pdatke, te ih ažurira kada je to potrebno
G-Petrol obezbjeđuje tačnost podataka o ličnosti preduzimanjem razumnih mjera kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave.

e) Ograničenje čuvanja- obrađuje lične podatke samo u vremenskom periodu koji je neophodan da bi se ispunila svrha za koju su podaci prikupljeni, te ih čuva u obliku koji dozvoljava da se nosioci podatak identifikuju ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju
Rokovi čuvanja podataka su određeni internim aktima G-Petrol-a, i to na način da se čuvaju u okviru zakonski određenih rokova čuvanja i u okviru rokova neophodnih za postizanje svrhe obrade istih.
U slučaju obrade podataka o ličnosti poslije isteka roka čuvanja u svrhe npr. izrade statističkih analiza, G-Petrol (trajno) anonimizira podatke o ličnosti na način na koji nije moguće identifikovati fizičko lice na kojeg se podaci o ličnosti odnose.

f) Integritet i povjerljivost- obezbjedi da se lični podaci koji su prikupljeni u različite svrhe ne objedinjuju ili kombinuju

G-Petrol poštuje načelo integriteta i povjerljivosti podataka o ličnosti. Osim toga, ima implementirane tehničke i organizacione mjere za zaštitu podataka o ličnosti prateći pri tome zakonske odredbe, dobru poslovnu praksu i međunarodno priznate standarde.

Obrada podataka o ličnosti na lokaciji obrađivača vrši se na osnovu ugovora, kojim se između ostalog uređuju dužnosti obrađivača u pogledu preduzimanja organizacionih i tehničkih mjera zaštite podataka o ličnosti i trenutnog izvještavanja o bezbednosnim događajima koji bi mogli da imaju uticaj na povjerljivost i / ili integritet podataka o ličnosti.

4. Koju kategoriju podataka o ličnosti obrađujemo?

G-Petrol prikuplja i obrađuje sljedeće kategorije podataka o ličnosti:

Informacije sadržane u pristupnicama i obrascima koje popunjavaju Korisnici i u formi zahtjeva Zainteresovanih lica.

Podaci o ličnosti sadržani u pristupnicama i zahtjevima, a koji su neophodni radi pružanja usluge, ispunjenja ugovorne obaveze ili zaključenja ugovora. Ovo podrazumijeva obradu sljedećih podataka: ime i prezime, kontakt podaci, podaci o adresi, pol, datum rođenja, broj korisničke kartice (npr. za proizvod Zajedno na putu).

Informacije koje Korisnici i/ili Zainteresovana lica dostavljaju popunjavanjem odgovarajućih formulara na našoj internet stranici.

Ovo uključuje podatke dobijene popunjavanje različitih obrazaca u svrhu kreiranja naloga za pristup internet stranicama, portalima i aplikacijama G-Petrol-a, prilikom postavljanja upita, prilikom ulaganja žalbi ili prigovora, slanje zahtjeva i sličnih aktivnosti koje se odvijaju elektronskim putem. Podaci o ličnosti koji se u ove svrhe obrađuju mogu da uključuju, ali nisu ograničeni na: ime, prezime, jedinstven matični broj, broj identifikacionog dokumenta, adresa, broj telefona, i adresa elektronske pošte.
Informacije sadržane u evidencijama o komunikacijama i prepiskama u situacijama uspostavljanja kontakta od strane Korisnika, Zainteresovanih i drugih fizičkih lica – zapisi o pisanoj i elektronskoj komunikaciji.

Podatke o ličnosti zaposlenih i angažovanih lica u G-Petrol-u , u skladu sa potrebama u vezi sa radnim odnosom i ostvarivanja ugovornih prava i obaveza – bliže definisani relevantnim zakonskim odredbama, internim politikama i drugim aktima G-Petrol-a.

Podatke lica prikupljene u svrhe sprovođenja kontrole pristupa objektima G-Petrol-a.
Informacije koje se prikupljaju radi ispunjenja pravnih obaveza.

Ovo podrazumijeva podatke o ličnosti koje je G-Petrol u obavezi da prikuplja, čuva i obrađuje u skladu sa važećim zakonima BiH i dostavlja nadležnim državnim tijelima (sudovi, istražni organi i sl.).
Ostale informacije koje se prikupljaju radi realizacije određenog legitimnog interesa G-Petrol-a.
Kada se podaci o ličnosti obrađuju na osnovu legitimnog interesa, G-Petrol sa posebnom pažnjom uzima u obzir uticaj obrade na prava i slobode lica na koje se podaci odnose. Legitimni interesi G-Petrol nisu pretpostavljeni interesima lica na koje se podaci odnose. U slučaju da su u odnosu na legitimni interes G-Petrol pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtijevaju zaštitu podataka o ličnosti G-Petrol neće vršiti obradu, izuzev ukoliko ne dobije izričiti pristanak lica na koje se podaci odnose.

G-Petrol ne obrađuje posebne kategorije podataka o ličnosti. Izuzetno, G-Petrol može obrađivati ove vrste podataka jedino, ukoliko je lice na koje se podaci odnose dalo svoj izričiti pristanak u skladu sa Zakonom, ako je obrada neophodna da bi se zaštitili život, zdravlje, imovina i drugi vitalni interesi nosioca podataka ili drugog lica za koje se ne može dobiti saglasnost, a naročito kad se radi o fizički, mentalno ili pravno nesposobnom licu, ili ako se lice smatra nestalim, ili iz drugih sličnih razloga, ako je obrada podataka potrebna da bi se izvršila obaveza ili posebna prava kontrolora iz oblasti radnog prava u onoj mjeri u kojoj je ovlašten zakonom, ukoliko je takva obrada neophodna za izvršenje zakonskih obaveza G-Petrol-a, ukoliko su podaci očigledno javno dostupni ili je obrada neophodna da bi se pokrenuo, izvršio ili odbranio od pravnih zahtjeva, u cilju ostvarivanja javnog interesa koji je definisan zakonom ili u drugim slučajevima propisanim zakonom

5. Na koje načine prikupljamo podatke o ličnosti?

G-Petrol prikuplja podatke o ličnosti na sljedeće načine:

 • direktno od Korisnika, Zainteresovanih lica – neposrednim dostavljanjem od strane Korisnika i/ili Zainteresovanog lica (kao na primjer prilikom podnošenja zahtjeva za uslugu na prodajnim mjestima)
 • direktno od zaposlenih – prilikom zaključivanja ugovornog odnosa i tokom trajanja radnog odnosa
 • razmjenom sa svojim povezanim licima , kao što su NIS PETROL doo Banja Luka i NIS a.d. Novi Sad
 • od drugih kontrolora, a po osnovu odgovarajućeg ugovornog odnosa – u situacijama kada drugi kontrolor ili obrađivač poveri G-Petrol-u određenu radnju obrade podataka o ličnosti, a po osnovu prethodno zaključenog ugovora, G-Petrol u svojstvu obrađivača može obrađivati sve one podatke o ličnosti koje su mu poverene na obradu od strane drugog kontrolora.

Preduslov za svako prikupljanje podataka o ličnosti je postojanje odgovarajućeg pravnog osnova u skladu sa Zakonom.

6. Rokovi čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti čuvaju se samo onoliko dugo, koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe obrade, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu ili anonimizuju. U slučaju obrade podataka o ličnosti poslije isteka roka čuvanja G-Petrol (trajno) anonimizuje podatke o ličnosti na način na koji nije moguće identifikovati fizičko lice na koje se podaci o ličnosti odnose.

7. Po kom pravnom osnovu obrađujemo podatke o ličnosti?

G-Petrol obrađuje podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnose samo onda kada je takva obrada zakonita. Obrada je zakonita u sljedećim slučajevima:

 • obrada je neophodna za izvršavanje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili kako bi se preduzele radnje na zahtjev lica na koje se podaci odnose prije zaključenja ugovora.
 • obrada je neophodna radi poštovanja zakonskih obaveza G-Petrol-a (važeći zakonski propisi prema kojima je G-Petrol dužan da postupa)
 • obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa G-Petrol-a ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtjevaju zaštitu podataka o ličnosti
 • lice na koje se podaci odnose dalo je saglasnost za obradu svojih podataka o ličnosti u jednu ili više posebno određenih svrha, pri čemu saglasnost mora biti data u pisanoj formi, mora da je potpiše nosilac podataka, mora da ima tačnu oznaku podataka u vezi sa kojim ase saglasnost daje, te mora da sadrži ime kontrolora, svrhu i vremenski period na koji se saglasnost daje, odnosno da je dokaziv i dobrovoljan (slobodno dat), napisan lako razumljivim jezikom, a lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku svoj pristanak opozove

8. Mjere koje G-Petrol sprovodi tokom obrade u cilju poštovanja osnovnih načela obrade podataka o ličnosti, G-Petrol sprovodi odgovarajuće mjere zaštite, u skladu sa Zakonom.

U nastavku navodimo neke od mjera zaštite koje G-Petrol sprovodi:

 • organizovanje obuke o radu sa podacima o ličnosti u organizacionim jedinicama G-Petrol-a;
 • razdvajanje podataka o ličnosti obrađenih bez upotrebe sredstava automatizacije od informacija obrađenih na automatizovan način;
 • odvojeno čuvanje podataka o ličnosti čija obrade se vrši u različite svrhe i kada se radi o različitim kategorijama podataka o ličnosti;
 • zabrana prenosa podataka o ličnosti putem otvorenih komunikacionih kanala, računarskih mreža koja nisu pod kontrolom G-Petrol-a i preko interneta (s izuzetkom javno dostupnih i/ili anonimizovanih podataka) bez primene enkripcije;
 • primenjuje odgovarajuće, tehničke, organizacione i kadrovske mjere, kao što je pseudonimizacija, a kojima se postiže cilj obezbeđivanja djelotvorne zaštite podataka o ličnosti;
 • preduzima pravne, organizacione i tehničke mjere za zaštitu podataka o ličnosti od neovlašćenog ili slučajnog pristupa, uništavanja, modifikacije, gubitka podataka, spriječavanja pristupa, neovlaštenog prenosa, transfera, objavljivanja, kao i drugih oblika nelegalnih radnji u vezi sa podacima o ličnosti, a sve u skladu sa konkretnom procenom rizika za svaku obradu pojedinačno;
 • sprovođenje procene integrisane i podrazumevane zaštite podataka o ličnosti prilikom svakog uvođenja novog proizvoda, usluge, aktivnosti, procesa i procedure.

9. Donošenje odluka na osnovu automatske obrade podataka

G-Petrol u okviru svog poslovanja, ne može donositi odluke koje proizvode pravne posljedice po lice čiji se podaci obrađuju ili kojima se značajno utiče na položaj lica čiji se podaci obrađuju, a cilj joj je da procijeni određene lične odlike nosioca podataka, koja je zasnovana isključivo na automatskoj obradi podtaka Izuzetno takva odluka donesena isključivo na osnovu automatske obrade podataka proizvodi pravno dejstvo za nosioca podataka:

 • ako je donesena u postupku zaključivanja ili izvršavanja ugovora, pod uslovom da je zahtjev nosioca podataka ispunjen ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite njegovih zakonitih interesa;
 • ako je kontrolor ovlašten na osnovu zakona, koji takođe određuje mjere zaštite zakonitih interesa nosioca podataka, da donese takvu odluku;

10. Ko ima pristup podacima o ličnosti i kome se šalju?

Pristup podacima o ličnosti imaju samo zaposleni G-Petrol-a, kao i radno angažovana lica u skladu sa poslovima koje obavljaju, na osnovu odgovarajućih ovlašćenja određenih od strane G-Petrol-a i samo u onoj meri u kojoj je to nužno, uz obavezu postupanja u skladu sa normativnim aktima G-Petrol-a kojima je uređena oblast zaštite podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti dostupni su trećim licima izvan G-Petrol-a samo u sledećim slučajevima:

 • ako postoji zakonska obaveza ili izričito ovlašćenje na osnovu zakona (npr. zahtjev suda);
 • ako je za obavljanje pojedinih poslova angažovano treće lice, odnosno obrađivač, pri čemu taj obrađivač djeluje isključivo u skladu i po nalogu G-Petrol-a, a G-Petrol osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja samostalno;
 • povezanim društvima G-Petrol-a od uslovom da za takav prenos ili pristup postoji pravni osnov ako je podatke potrebno proslediti radi izvršenja ugovora koje je G-Petrol zaključio sa drugim pravnim licima;
 • ostalim licima izvan G-Petrol-a za koje postoji izričiti pristanak lica na koje se podaci odnose.
  Podaci o ličnosti šalju se povezanim licima G-Petrol-a koja imaju sedište u drugim državama, ali samo pod uslovom da su te države potpisne Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ili da na drugi način garantuju primjerenu zaštitu propisanu zakonskim odredbama za slučaj slanja podataka o ličnosti u inostranstvo.

11. Koja prava imaju lica na koje se podaci odnose?

Korisnici, Zainteresovana lica, zaposlena i angažovana i ostala lica na koje se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti sljedeća prava:

a) Pravo na pristup podacima o ličnosti
Podnosilac zahteva za ostvarivanje ovog prava ima pravo na dobijanje informacije o toku obrade njegovih podataka koju vrši kontrolor ili obrađivač podataka, postojanju obrade podataka o ličnosti koji se odnose na njega, o svrsi obrade, o vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, zakonskoj osnovi i trajanju obrade, da li su podaci pribavljeni od nosioca podataka ili od treće strane i o pravu na pristup ličinim podacima, kao i o tome ko je primio ili ko će primiti podatke i za koju svrhuo predviđenim rokovima čuvanja, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje roka čuvanja, o postojanju prava da se zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu, o postojanju prava da se podnese prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Agencija) , o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posljedicama te obrade po lice na koje se podaci odnose.
Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, lice na koje se odnose ima pravo da bude informisano o odgovarajućim mjerama zaštite koje se odnose na prenos u skladu sa Zakonom.

G-Petrol je dužan da licu na koje se podaci odnose na njegov zahtjev dostavi kopiju podataka koje obrađuje.

Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je lice na koje se podaci odnose zahtjevalo drugačije dostavljanje.

Ostvarivanje prava i sloboda drugih lica ne može se ugroziti ostvarivanjem prava na dostavljanje kopije.

b) Pravo na ispravku, brisanje, blokiranje i dopunu podataka o ličnosti
G-Petrol je dužan da licu na koje se podaci odnose omogući ostvarivanje prava na ispravku,brisanje ili blokiranje pri čemu će G-Petrol preduzeti bez nepotrebnog odlaganja sve aktivnosti u cilju ispravke, brisanja ili blokiranja netačnih podataka, pogrešno navedenih ili obrađenih na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka lica na koje se podaci odnose. Uzimajući u obzir svrhu obrade, lice čiji se podaci obrađuju ima i mogućnost da dopuni svoje nepotpune podatke o ličnosti, što uključuje i davanje dodatne izjave.

c) Pravo na prigovor

Lica na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor G-Petrol-u na zakonitost obrade njegovih podataka o ličnosti koje su ustanovljene na osnovu odgovarajućih pravnih osnova za obradu (obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja G-Petrol-a ; obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa kontrolora ili treće strane).

G-Petrol će po prijemu prigovora ograničiti obradu podataka iz tačke c) iznad, a nakon završene procjene osnovanosti prigovora, prekinuti sa obradom podataka o licu koje je podnjelo prigovor, osim ako predoči da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u mjeri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.

Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.

d) Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane G-Petrol-a. G-Petrol je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše podatke o ličnosti u sljedećim slučajevima:

 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • lice na koje se podaci odnose je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • lice na koje se podaci odnose uložilo je prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza G-Petrol-a
 • prikupljeni su podaci maloljetnog lica u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva

e) Pravo lica na prenosivost podataka

G-Petrol je dužan da omogući licu na koje se podaci odnose da svoje podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo G-Petrol-u primi od istog u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom kontroloru uz obavezu poštovanja prava na zaštitu privatnog i ličnog života nosioca podataka,

Pravo lica na koje se podaci odnose obuhvata i pravo da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno prenijeti drugom kontroloru od strane G-Petrol-a kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

G-Petrol postupanjem po zahtjevu lica na koje se podaci odnose za ostvarivanje prava na prenosivost podataka ne može štetno uticati na ostvarivanje prava i sloboda drugih lica.

12. Način ostvarivanja prava lica na koje se podaci odnose

Lica na koja se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti svoja prava popunjavanjem zahtjeva na sljedećem linku.

Lice čiji se podaci obrađuju može podnijeti zahtijev u pisanom ili elektronskom obliku, na zvaničnu poštansku adresu G-Petrol-a bih.info@nis.rs.

Zaposleni G-Petrol-a će utvrditi identitet podnosioca zahtjeva uvidom u lični dokument. G-Petrol je dužan da po zahtijevu postupi najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od dana prijema kompletnog zahtjeva. Rok može biti produžen za još 60 dana, samo ukoliko je zahtjev složen ili postoji veliki broj zahteva. G-Petrol je dužan da o produženju roka i razlozima za to produženje obavijesti zainteresovano lice u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Ukoliko G-Petrol ne postupi po zahtjevu podnosioca, mora da obavijesti podnosioca o razlozima za nepostojanje, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od prijema zahtjeva. Uz obavještenje o nepostojanju, G-Petrol mora da obavijesti podnosioca i o pravu podnošenja prigovora Agenciji, odnosno tužbe sudu radi ostvarivanja svojih prava.

12. Podnošenje prigovora Agenciji za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Nadzorno tijelo za zaštitu podataka o ličnosti u Bosni i Hercegovini je Agencija za zaštitu ličnih podataka, Ul. Dubrovačka broj 6, Sarajevo (u ovom tekstu: Agencija).

Lice na koja se podaci o ličnosti odnose ima pravo da podnese prigovora Agenciji ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti od strane G-Petrol-a izvršena suprotno odredbama Zakona.
Podnošenje prigovora Agenciji ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

13. Upravljanje zaštitom podataka o ličnosti u G-Petrol-a

U G-Petrol-u postoje zaposlena lica čija je uloga da informišu i daju mišljenja o zakonskim obavezama G-Petrol i pravnih lica koje vrše ulogu obrađivača za G-Petrol u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, prate primjenu odredbi Zakona i internih propisa G-Petrol-a, a koje se tiču obrade podataka o ličnosti, daju mišljenja o procjeni uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i prate postupanje shodno procjeni, predstavljaju kontakt tačku za saradnju sa Agencijom i savjetuju se sa istom u vezi pitanja koja se tiču obrade podataka o ličnosti.

Sva dodatna pitanja koja se odnose na obradu Vaših podataka o ličnosti, kao i pitanja u vezi sa ostvarivanjem Vaših prava, možete poslati putem sledeće e-mail adrese – bih.info@nis.rs.